Nederlandse Dansdagen

Het Nederlandse Dansdagen Gala

vrijdag 12 oktober 2018 / 20:30 uur
1 pauze / 23:10 uur einde
Theater aan het Vrijthof: Papyruszaal
Genre: Dans

>
<
Shueti
© SHUETI
>
<
Anja Beutler
© ANJA BEUTLER
>
<
Ludwig Olah
© LUDWIG OLAH
>
<
Serena Nicoletti Fotografia
© SERENA NICOLETTI FOTOGRAFIA
>
<
Andreas Terlaak
© ANDREAS TERLAAK
>
<
Alwin Poiana
© ALWIN POIANA

Het Nederlandse Dansdagen Gala is de avond waarop de belangrijkste dansprijzen van ons land worden uitgereikt. De Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht voor veelbelovend choreografietalent. De Prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek voor veelbelovende makers van jeugddans. En de prestigieuze Zwanen – de Oscars van de Nederlandse dans – die worden uitgereikt door de Vereniging van Schouwburg– en Concertgebouwdirecties (VSCD) voor de meest indrukwekkende dansprestatie en meest indrukwekkende dansproductie van 2018.

 

Acte de Présence
U kunt getuige zijn van deze feestelijke avond, waarop dansers, choreografen en publiek samen de prestaties binnen de Nederlandse dans vieren. En er is meer. In een gevarieerd programma geven zes toonaangevende gezelschappen alvast een voorproefje van de voorstelling waarmee zij in het seizoen 2018/2019 langs de internationale danspodia touren. Het Nederlandse Dansdagen Gala heeft de primeur. Daarnaast is er ruimte voor nieuw talent. Onder de titel Acte de Présence presenteert het festival de wereldpremière van BRAMATO; een nieuwe choreografie die Samir Calixto met talenten van vier Nederlandse dansacademies voor de ogen van het publiek in de AINSI in Maastricht ontwikkelt.

 

REDO - Shailesh Bahoran / Redouan Ait Chitt
Het Nederlandse Dansdagen Gala opent met een fragment uit REDO. Deze bijzondere voorstelling over én met danser Redouan Ait Chitt beleeft zaterdag 13 oktober zijn première tijdens de Nederlandse Dansdagen (zie ook p54). Shailesh Bahoran ontving in 2017 de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht voor zijn vooronderzoek naar REDO en de Prijs voor Internationalisering voor Ignite.

 

4: STILL LIFE - Nicole Beutler Projects / Theater Malpertuis

Met 4: STILL LIFE keert Nicole Beutler terug naar de basis. Ze dook in de dansgeschiedenis en destilleerde daaruit de essentiële bouwstenen van het dansduet tussen man en vrouw. We zien paringsrituelen, leiders en volgers, versmelting en gevecht, afstand en intimiteit. Dit combineert Beutler met de precieze geometrie van Bauhaus. Cirkels, vierkanten en driehoeken zijn de leidraad voor een bijzondere ‘dans van de ruimte’, een hofdans, een paringsdans, een ritueel en een 'Lichtspiel’.


‘4: STILL LIFE is een en al contradictie. Tussen tijden en stijlen, tussen verwachtingen en realiteit. (…) Bijzonder dus.’ - de Volkskrant****

 

IMPRESSION - Iván Pérez, artistiek directeur Dance Theatre Heidelberg

Begin dit jaar volgde Iván Pérez, Nanine Linning op als artistiek leider van Dance Theatre Heidelberg. Tijdens de Nederlandse Dansdagen presenteert de Spaanse choreograaf niet alleen zijn gloednieuwe gezelschap maar ook het eerste werk Impression dat hij maakte in samenwerking met componiste Ferran Cruixent, het Filharmonische Orkest Heidelberg en United Visual Artists. Met dans, muziek en beeldende kunst onderzoekt Pérez in dit stuk hoe wij de millennial, de generatie die tussen 1980 en 2000 is geboren, beschouwen als individu en collectief. In een gemêleerde en virtuele ruimte richt Impression onze aandacht op de onbestemdheid van tijd. Omlijst door gewichtloze vlaktes, creëren de lichamen van de dansers een matrix van vormloosheid door zich te laten onderdompelen in de sublieme golven van de klanken van het orkest. Een onvatbare en veranderlijke wereld vouwt zich open. In 2016 was Pérez ook op de Dansdagen te zien in het samenwerkingsproject Pivot Dance.

 

ACTE DE PRÉSENCE: BRAMATO / SCENARIO PUBBLICO  - Samir Calixto / Compagnia Zappalà Danza i.s.m. AHK, Fontys,  ArtEZ + Codarts

Sinds 2017 geeft de Nederlandse Dansdagen een talentvolle Nederlandse choreograaf, die internationaal op de grote podia te zien is, carte blanche om in samenwerking met vier dansacademies van ons land werk te creëren in Maastricht. Marina Mascarell beet vorig jaar het spits af. Deze editie werken Samir Calixto en talenten van de Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten, Fontys Tilburg, ArtEz Hogeschool voor de Kunsten Arnhem en Codarts Rotterdam aan BRAMATO.

 

Si finisce coll'amare la propria brama, invece dell'oggetto bramato. Ultimately, it is the desire, not the desired, that we love. Friedrich Nietzsche –  Beyond Good and Evil

 

In BRAMATO onderzoekt Samir Calixto de tijdloze aspecten van dans door onze iconische culturele referenties tegenover de meest basale kenmerken van ons bestaan te plaatsen. Klassieke muziek, literatuur, spiritualiteit en filosofie zijn fundamentele pijlers in zijn oeuvre. Samen met de jonge dansers vervolgt hij zijn onderzoek naar een universum waarin dans compromisloos de vergankelijkheid van onze menselijke conditie blootlegt. De mensheid wordt geopenbaard en onze kwetsbaarheden, zwakheden maar ook onze schoonheid worden zichtbaar.

 

INSIDE OUT / Fragment uit de  2018-remake + livemuziek - Conny Janssen Danst

Conny Janssen presenteert tijdens het Nederlandse Dansdagen Gala een remake van INSIDE OUT uit 2015. Conny Janssen liet zich voor deze choreografie inspireren door de term Exploded Drawings; driedimensionale constructietekeningen en de gedachte dat iets moet worden opengebroken om te ontdekken wat achter de façade speelt. Het zijn metaforen voor systemen maar ook voor de soms dwingende dynamiek binnen groepen mensen.

 

Drie jaar later zoekt zij met de dansers en de musici nóg meer naar onderhuidse levens, naar de rol van het individu in de complexiteit van een massa. Naar het humane, de binnenkant van mensen en het kwetsbare dat eng is om te laten zien, maar wat ons met elkaar verbindt. Pas als het harde pantser openscheurt kan het eigene zich openbaren.

 

‘Janssen toont hoe kwetsbaar het eigene is.’ - Trouw

‘Vanuit dit prachtige openingsbeeld, waarin de individuen ondergeschikt zijn aan het geheel, breekt de choreografie langzaam open. [...] vloeiende en dynamische bewegingen, mooie solo's en duetten.’ - de Volkskrant

 

ZIEL / ROUH - ICK Amsterdam
Op het snijvlak van uiteenlopende tradities en culturen, daar waar de verschillen het grootst lijken, openbaart zich een dialoog waarbij in de kern een gelijkaardige ziel schuilt: een zoektocht naar schoonheid, overgave en opstand. In ZIEL / ROUH ontmoeten hedendaagse dans en muziek uit Al–Andalus elkaar. Voor deze choreografie gaan Greco en Scholten terug naar de essentie, de ziel van hun eigen werk: de ademhaling. Dit basisprincipe geeft richting en structuur aan de choreografie en maakt een organische connectie tussen de dansers.


‘Deze dansers en musici laten een feilloze beeltenis zien van de menselijke ziel.’ - de Volkskrant****

‘Energiek dansconcert met klassieke Andalusische muziek.’ - Theaterkrant****

REDO - Shailesh Bahoran / Redouan Ait Chitt 

The Dutch Dance Festival Gala will open with a fragment from REDO. The unique production about and starring the dancer Redouan Ait Chitt will enjoy its premiere at the Dutch Dance Festival on Saturday 13th October (see p54). Surrounded by a living scenery of choir singers, and directed by Shailesh, b–boy Redouan tells the story of his life with dance. Shailesh Bahoran received the Dutch Dance Festival Maastricht Prize in 2017 for his preparatory research for REDO and the Dutch Dance Festival Internationalisation Prize Ignite.

  

4: STILL LIFE - Nicole Beutler Projects / Theater Malpertuis 

In 4: STILL LIFE Nicole Beutler goes back to basics. She immersed herself in the history of dance and distilled the essential building blocks of the dance duet between man and woman. We see mating rituals, leaders and the led, fusion and fighting, distance and intimacy. Beutler combines them all with the precise geometry of Bauhaus. Circles, squares and triangles shape a unique ‘dance of space’, a courtly dance, a mating dance, a ritual and a ‘Lichtspiel’.

  

‘4: STILL LIFE is nothing but contradiction. Between times and styles, expectations and reality. (...) Exceptional.’ - de Volkskrant****

  

IMPRESSION - Iván Pérez, artistic director Dance Theatre Heidelberg
At the start of the year, Iván Pérez succeeded Nanine Linning as artistic director of the Dance Theatre Heidelberg. The Spanish choreographer will present the first work Impression that he has made with his company in Heidelberg at the Dutch Dance Festival, in collaboration with the composer Ferran Cruixent, the Philharmonische Orchester Heidelberg and United Visual Artists. The piece investigates with dance, music and visual art how we regard the millennial, the generation born between 1980 and 2000, as an individual and collectively. Impression focusses our attention on the lack of direction in our time in a layered and virtual space. Framed by weightless surfaces, the bodies of the dancers form a matrix of formlessness by immersing themselves in the sublime waves of the sounds of the orchestra. An elusive and changing world unfolds itself. Pérez was also at the Dutch Dance Festival in 2016 in the collaborative project Pivot Dance.

  

ACTE DE PRÉSENCE: BRAMATO / SCENARIO PUBBLICO - Samir Calixto / Compagnia Zappalà Danza i.c.w. AHK, Fontys,  ArtEZ + Codarts
Since 2017 the Dutch Dance Festival has given a talented Dutch choreographer with a presence in large international theatres, carte blanche to create work in Maastricht in collaboration with the Netherlands four dance schools. The initiative started with Marina Mascarelll and this year Samir Calixto is working with talent from Amsterdam University of the Arts (AHK), Fontys, ArtEz University of the Arts Arnhem and Codarts Rotterdam on BRAMATO.

 

Si finisce coll'amare la propria brama, invece dell'oggetto bramato. Ultimately, it is the desire, not the desired, that we love. Friedrich Nietzsche – Beyond Good and Evil

 

In BRAMATO Samir Calixto investigates the timeless aspects of dance by contrasting our iconic cultural references with the most basic characteristics of our existence. Classical music, literature, spirituality and philosophy are fundamental in his oeuvre. Calixto and his dancers pursue the investigation of a universe in which dance mercilessly exposes the transience of our human condition. Humanity is exposed, and our vulnerabilities and weaknesses but also our beauty, our exposed.

 

INSIDE OUT / Fragment uit de  2018-remake + livemuziek - Conny Janssen Danst

Conny Janssen will be presenting a remake of INSIDE OUT from 2015 at the Dutch Dance Festival Gala. Conny Janssen’s inspiration for INSIDE OUT (2015) came from the term ‘Exploded Drawings’: three–dimensional construction drawings and the idea that something has to be broken open in order to discover what is going on behind the facade. They are metaphors for systems but also for the compelling group dynamics that can sometimes exist between people.

 

Three years later, Conny Janssen and her dancers and musicians endeavoured to uncover more of the underlying humanity of people, to investigate the role of the individual in the complexity of the masses, and to reveal that frighteningly vulnerable innermost that we all ultimately share. Only after the reinforced armour has been ripped open can the self reveal itself.

 

‘Janssen demonstrates how vulnerable individuality is.’ - Trouw

 

‘The choreography slowly breaks open from a beautiful opening scene, in which the individual is subordinate to the whole. [...] flowing and dynamic movements, beautiful solos and duets.’ - de Volkskrant

 

ZIEL / ROUH - ICK Amsterdam 

At the cutting edge of diverse traditions and cultures, precisely where the differences seem to be at their most extreme, a dialogue reveals itself in which a recognisable soul is hidden. A quest for beauty, submission and revolt. Contemporary dance and music from Al–Andalus meet in ZIEL / ROUH. Greco en Scholten return to the essence, the soul of their work, for this choreography: breath. This basic principle lends direction and structure to the choreography and allows an organic connection between the dancers.

 

‘These dancers and musicians paint a perfect portrait of the human soul.’ - de Volkskrant****

 

‘Energetic dance concert with classical Andalusian music.’ - Theaterkrant ****

» Lees verder

 


 

Diner d'Honneur

Voorafgaand aan het gala heerlijk dineren? Dat kan! Tijdens het Diner D’Honneur kunt u genieten van een heerlijk hapje. Tevens worden traditiegetrouw de genomineerden van de verschillende dansprijzen in de schijnwerpers geplaatst. Ook u als publiek kunt bij deze unieke ervaring aanwezig zijn.

Dans

Rebelle / Nederlandse Dansdagen
€ 49,00
vr 12 okt 2018 / 17:00 uur
Rebelle / Nederlandse Dansdagen
Diner d'Honneur
lees verder »

REDO - Shailesh Bahoran / Redouan Ait Chitt

regie

Shailesh Bahoran

choreografie

Shailesh Bahoran, Redouan Ait Chitt

dans

Redouan Ait Chitt

muziek

Rik Ronner

lichtontwerp

Mike den Ottenlander

geproduceerd door

IRC - Illusionary Rockaz Company

mede mogelijk gemaakt door

Fonds Podiumkunsten en Nederlandse Dansdagen 

 

 

4: STILL LIFE - Nicole Beutler Projects / Theater Malpertuis

concept en choreografie

Nicole Beutler

 

IMPRESSION - Iván Pérez

choreografie

Iván Pérez

muziek

Ferran Cruixent

dans

Inés Belda Nácher

 

BRAMATO / SCENARIO PUBBLICO - Samir Calixto / Compagnia Zappalà Danza i.s.m. AHK, Fontys,  ArtEZ + Codarts

choreografie

Samir Calixto

dansers

Camilla Montesi Francesca Conti Ludovica Messina Martina Auddino

 

INSIDE OUT - Conny Janssen Danst

choreografie

Conny Janssen

dansers

Adi Amit Davide Bellotta Tu Hoang Maud Huizing Martijn Kappers Mitchell–lee van Rooij Richard Nagy Youp Scheffer Mariko Shimoda Remy Tilburg Liza Wallerbosch

muziek

Thierry Castel, iET, Budy Mokoginta, Keimpke Zigterman

 

ZIEL / ROUH - ICK Amsterdam

choreografie

Emio Greco, Pieter C. Scholten

dansers

Helena Volkov, Edward Lloyd, Arad Inbar, Sedrig Verwoert, Sophia Dinkel

muziek

Amsterdams Andalusisch Orkest